Foto:MoJ-03


Stenmurar

Definition: Uppbyggnader av sammanpressade, på varandra lagda stenar, son har en tydlig långsträckt utformning i naturen.

Beskrivning och bevarandevärde: Stenmurar och odlingsrösen visar på hur marken har använts i äldre tid. De berättar om landskapets utveckling och om hur tidigare generationers odlarmöda. Stenmurar har ofta höga naturvärden. På de solbelysta stenarna växer ljuskrävande lavar och i grässträngen längs muren kan man ofta finna en rik ängsflora. Bland stenarna finner många arter skydd och föda, exempelvis olika insekter, värmeälskande ormar och ödlor och vissa fåglar som t ex stenskvättan.

Behov av vård och hävd: Stenmurar och rösen bör hållas fria från lövsly och träddungar så att inte muren beskuggas eller skadas av stammar eller rotsystem. Enstaka träd och buskar bör sparas och då gärna arter med bär, exempelvis oxel, rönn, rosor, hagtorn och vildapel, eftersom dessa är viktiga för fågel- och insektsfaunan.

Källa: Länsstyrelsen
Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL